Privacy beleid Dierenkliniek Maastricht

Dierenkliniek Maastricht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dierenkliniek Maastricht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Dierenkliniek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dierenkliniek Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenkliniek Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         (Zakelijk) Telefoonnummer;

-         (Zakelijk) E-mailadres;

-         Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Dierenkliniek Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Dierenkliniek Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde;

-         Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De behandelovereenkomst van uw huisdier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenkliniek Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Adres

-         Telefoonnummer;

-         E-mailadres;

-         Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Dierenkliniek Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Dierenkliniek Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenkliniek Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Adres

-         Telefoonnummer;

-         E-mailadres;

-         Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Dierenkliniek Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Maximaal 40 jaar.

 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Dierenkliniek Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenkliniek Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam

-         Tussenvoegsels

-         Achternaam

-         Adres

-         E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Dierenkliniek Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Dierenkliniek Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenkliniek Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Telefoonnummer;

-         E-mailadres;

-         Geboortedatum;

-         Salarisgegevens;

-         Kopie ID;

-         BSN-nummer;

-         Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Dierenkliniek Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-         Het maken van online afspraken;

-         Het bijhouden van uw dossier in een praktijkmanagementsysteem;

-         Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-         Het versturen van vaccinatie herinneringen;

-         Het inwinnen van specialistisch advies.
 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Dierenkliniek Maastricht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-         Alle personen die namens Dierenkliniek Maastricht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-         We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Dierenkliniek Maastricht

Einsteinstraat 26

6227 BX Maastricht

Info@dierenkliniekmaastricht.nl

043 204 1091

Gegevens


Dierenkliniek Maastricht

Einsteinstraat 26

6227 BX  Maastricht

043-204 1091   (ook bij spoed)

info@dierenkliniekmaastricht.nl

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

9.00 - 20.00 uur

9.00 - 20.00 uur

9.00 - 18.00 uur

9.00 - 18.00 uur

9.00 - 20.00 uur

Weekenddienst

Weekenddienst

Social media

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • White Youtube Icoon

Op al onze (be)handelingen zijn de Algemene voorwaarden van de KNMvD van toepassing..